Fair Casting

Prashant Gajadhar

  • Height 5' 8¾" / 175cm
  • Bust 23" / 59cm
  • Waist 49½" / 126cm
  • Shoe 46